Konkursas vyriausiojo buhalterio pareigoms užimti

Akmenės rajono sporto centras (biudžetinė įstaiga, kodas 295220870, adresas Ramučių g. 5, Naujoji Akmenė, LT-85138), skelbia konkursą vyriausiojo buhalterio pareigoms užimti.

Darbo sutarties rūšis: neterminuota.

Darbo krūvis: 1 etatas ( 40 val. per savaitę).

Pareigybės lygis: B

Darbo užmokestis: pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 7.

Vyr. buhalteris privalo organizuoti įstaigos buhalterinę apskaitą, rengti įstaigos biudžeto projektus pagal kiekvieną finansavimo šaltinį, užtikrinti finansinių – ūkinių operacijų teisėtumą, lėšų naudojimą įstatymų nustatyta tvarka, tinkamą finansinių ir apskaitos dokumentų rengimą ir įforminimą. Taip pat tinkamai vykdyti kitas funkcijas, numatytas įstaigos nuostatuose, pareigybės aprašyme, darbo tvarkos taisyklėse.

Pretendentų kvalifikaciniai reikalavimai:

 • Mokėti Lietuvių kalbą pagal Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymo nustatytus reikalavimus.
 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą finansinį, buhalterinį arba ekonominį išsilavinimą;
 • Turėti ne mažesnę kaip 2 (dviejų) metų buhalterinės apskaitos darbo patirtį biudžetinėje įstaigoje.
 • Gebėti dirbti kompiuterinės programos Microsoft Office programiniu paketu arba lygiavertėmis programomis bei mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis. Žinoti raštvedybos taisykles.

Turi žinoti ir išmanyti:

 • Žinoti ir savo darbe vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, taip pat rajono Savivaldybės tarybos sprendimais, rajono Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, reglamentuojančiais biudžetinių įstaigų buhalterinę apskaitą.
 • Žinoti aukštesniųjų finansinių, kontrolės bei audito įstaigų nutarimus, įsakymus, kitus metodinius ir normatyvinius klausimus, taip pat klausimus, susijusius su ūkine bei finansine įstaigos veikla, finansų, mokesčių ir veiklos įstatymus, įstaigos struktūrą.
 • Mokėti dirbti buhalterinės apskaitos programa „BIUDŽETAS“ pagal Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (VSAFAS) ir Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo sistema (VSAKIS).
 • Mokėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, būti pareigingu, atsakingu, gebėti bendrauti su žmonėmis.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

 • Prašymą dalyvauti konkurse;
 • Užpildytą pretendento anketą;
 • Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir šių dokumentų kopijas;
 • Išsilavinimą patvirtinančius dokumentus ir šių dokumentų kopijas, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams;
 • Gyvenimo aprašymą (CV);
 • Galima pateikti asmeninių privalumų sąrašą, kuriame laisva forma nurodyti gebėjimai, įgūdžiai ir dalykinės savybės;
 • Valstybinio socialinio draudimo pažymėjimą arba pranešimą apie asmens socialinio draudimo numerį ir/arba kitus darbo patirtį patvirtinančius dokumentus.

Konkurso pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS prašymų teikimo modulį)

https://portalas.vtd.lt/lt/vyriausiasis-buhalteris-322;780140.html

Dokumentai priimami nuo 2022-03-16 d. iki 2022-03-30.

Telefonas pasiteirauti: 8 615 53 035, 8 604 88698.

Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami į atranką Akmenės rajono sporto centro direktoriaus kabinete.